Projekt realizowany w naszej szkole od czerwca 2019 do stycznia 2021 jest zatytułowany Sztuka nauczania - integracja wychodząca poza
schemat-Art of teaching - integration beyond scheme.

18 nauczycieli i pracowników szkoły ( nauczyciele matematyki, chemii, poloniści, edukacji wczesnoszkolnej, języków obcych, rehabilitanci, sekretarz szkoły, nauczyciele wspomagający) jadą na kursy zagraniczne językowe i metodyczne prowadzone w języku angielskim i hiszpańskim

Realizacja projektu pozwoli nam spełniać potrzeby zdefiniowane w Europejskim Planie Rozwoju i osiągnąć następujące cele, które postawiliśmy przed sobą:
- poznanie nowych, skutecznych metod pracy z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych i
różnych korzeniach kulturowych,
- uaktualnienie swojej wiedzy i poszerzenie umiejętności stosowania nowych technologii, programów edukacyjnych, aplikacji i narzędzi informatycznych,
- poszerzenie warsztatu psychologiczno-pedagogicznego o metody i techniki wspierające integrację, szczególnie klas zróżnicowanych pod względem potrzeb edukacyjnych, uczniów sprawiających problemy wychowawcze jak i wielokulturowych
- wzmocnienie kompetencji językowych nauczycieli, szczególnie pod kątem komunikacji, aby
umożliwić realizację interdyscyplinarnych projektów, rozwijać współpracę międzynarodową i
nawiązywać swobodne kontakty z nauczycielami z innych krajów oraz dziećmi innych narodowości w naszej szkole i ich rodzicami
- wypracowanie nowych form współpracy i integracji z rodzicami uczniów „obcych” kulturowo, poznanie innych kultur i zrozumienie ich odmienności,
- zacieśnienie współpracy pomiędzy nauczycielami i zintegrowanie zespołu we wspólnych
działaniach poprawiających jakość nauczania w szkole, we wspólnym opracowywaniu spójnych materiałów i doborze programów czy podręczników.