OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE

 • DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 44 - mgr MAŁGORZATA SZCZEPAŃSKA-STANKIEWICZ
 • ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 44 - mgr KATARZYNA SZYSZKA; mgr JOLANTA KRUK-MOŻEJEWSKA

ROZDZIAŁ IV SATUTU IX LO - ORGANY SZKOŁY (kompetencje dyrektora szkoły)

§4

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor szkoły,
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Szkoły – o ile zostanie powołana,
 4. Rada Rodziców,
 5. Samorząd Uczniowski.

§5

Do zadań i kompetencji dyrektora szkoły należy w szczególności:

 1. kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
  1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
  2. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzezaktywne działania prozdrowotne,
  3. realizowanie uchwał Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji,
  4. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły - ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
  5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 2. Dyrektor szkoły czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego.
 3. Dyrektor decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły.
 4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  1. zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
  3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców w sprawach odznaczeń, nagród iinnych wyróżnień.
 5. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub innestanowiska kierownicze.
 6. Dyrektor wykonując swoje zadania współpracuje z radą pedagogiczną, radą szkoły i przestrzegając zasad zawartych w regulaminachpowyższych organów, jak również ze środowiskiem lokalnym i władzami oświatowymi.
 7. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe. Pracązespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.