Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 44

Szkoła Podstawowa nr 44 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Szczepańska-Stankiewicz
 • Adres: 80-366 Gdańsk, ul. Jagiellońska 24
 • E-mail: sekretariat@sp44.edu.gdansk.pl
 • Telefon: 58 553 04 71

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba przy ul. Jagiellońska 24

Dojazd

Do siedziby Szkoły Podstawowej nr 44 przy ul. Jagiellońska 24 można dojechać liniami tramwajowymi numer 2,4,5,6,8 - przystanek Bora Komorowskiego. Można dojechać także liniami autobusowymi numer 127, 148 - przystanek Przymorze Wielkie 01 lub 02, liniami autobusowymi numer 199 - przystanek Park Reagana 01 lub 02. Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 970 metrów. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 400 metrów.

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie Zarządu Transportu Miejskiego

 

 

Opis ogólny budynku przy ul. ul. Jagiellońska 24

Przed wejściem do budynku od strony parkingu znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone poziomo. Do placówki jest jedno wejście główne dla uczniów szkoły od strony ulicy Obrońców Wybrzeża oraz dwa dodatkowe: na szczycie budynku oraz od strony dziedzińca szkoły. Dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym oraz przy wejściu od strony dziedzińca szkoły znajduje się specjalny podjazd dostosowany dla ich potrzeb. Budynek szkoły wyposażony jest w windę. Na parterze budynku znajduje się portiernia oraz sekretariat szkoły. Na każdym piętrze znajdują się toalety, w tym toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie placówki znajdują się boiska, place zabaw i tereny zielone z dostępem dla osób z niepełnosprawnością Placówka wraz z boiskiem otoczona jest płotem.