justyna-stefanska.jpgpoczet-sztandarowy.jpgala.jpg

PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SP44

Stefańska Justyna

ZASTĘPCA

Uchmanowicz Alicja

Król Franciszek

POCZET SZTANDAROWY SP 44

Lewandowska Lena

Suprynowicz Konstanty

Holc Klaudia

CZŁONKOWIE:
Wesołowski Maksymilian, Sobczyńska - Velarde Waleria, Skwierczyńska Katarzyna, Jungiewicz Natalia, Danilewicz Svetlana, Holc Klaudia, Browczuk Zofia,Ryś Liliana, Chranicka Nefre, Lewandowska Lena, Piskun Arseni, 

ZAŁĄCZNIK nr 3

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Samorząd Uczniowski zrzesza wszystkich uczniów szkoły:

- Reprezentację szkoły tworzy Rada Uczniów

- Reprezentację klas tworzy Rada Klasowa

- Z Rady Uczniów (z klas VI) wybierany jest poczet sztandarowy na okres jednego roku.

§ 2. 1. Przedstawicielem Rady Uczniów na terenie szkoły jest przewodniczący.

2.W strukturze Rady Uczniów działają zastępca przewodniczącego, sekretarz i skarbnik.

§ 3. Rada Uczniów w tajnym głosowaniu wybierana jest na okres dwóch lat.

§ 4. Wybór Rad Klasowych odbywa się na terenie poszczególnych klas.

§ 5. Wyboru Rady Uczniów dokonuje społeczność uczniowska klas IV-VI.

§ 6. Uczniowie klas I-III tworzą Samorządzik podległy Samorządowi.

§ 7. Władze Samorządziku wybierane są na tych samych zasadach, co Rady Klasowe i Rada Uczniów.

§ 8. 1. Samorząd Uczniowski ma prawo odwołać przed upływem kadencji Radę Uczniów, jeżeli nie

spełnia ona swoich funkcji lub spełnia je źle.

2. Wniosek o odwołanie Rady Uczniów może zgłosić Rada Klasy mająca poparcie jednej trzeciej (1/3) szkolnych Rad Klasowych.

§ 9. 1. Samorząd Uczniowski proponuje kandydaturę opiekuna spośród grona pedagogicznego.

2. Samorząd Uczniowski proponuje kandydaturę rzecznika praw ucznia

3. Obie kandydatury zatwierdza swoją uchwałą Rada Pedagogiczna.

§ 10. Rada Uczniów koordynuje pracę sekcji:

-          samopomocy koleżeńskiej

-          spółdzielni uczniowskiej

-          dyżurów

-          innych, powołanych przez Samorząd

§ 11. Samorząd współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców poprzez

-          udział w posiedzeniach Rady

-          udział w zebraniach rodziców

-          wnoszenie projektów do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły

-          wnioskowanie i opiniowanie wszystkich spraw dotyczących uczniów szkoły.

§ 12. Samorząd jest współtwórcą Regulaminu Uczniowskiego – załącznik nr 4.