Szkoła Podstawowa Nr 44 im, Adama Mickiewicza w Gdańsku

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
  1. wychowanie i kształcenie światłego człowieka – dobro ucznia jest dla szkoły wartością nadrzędną i chronioną przez szkołę,
  2. spełnia funkcję kształcącą, wychowawczą, kulturotwórczą tworząc warunki umożliwiające harmonijny rozwój wszystkich sfer aktywności człowieka,
  3. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku dzieci,
  4. kształtuje postawy patriotyczne i uczy spełniania obywatelskich obowiązków wobec państwa
 2. Jako ośrodek życia intelektualnego i społecznego zapewnia uczniom przygotowanie do dalszej nauki życia i pracy zwłaszcza w zakresie:
  1. rozwijania zdolności poznawczych, zainteresowań i uzdolnień.
  2. opanowania niezbędnych umiejętności, jak np.: korzystanie z różnych źródeł informacji i rozwiązywanie problemów oraz uczestnictwo w pracy zespołowej, posługiwanie się powszechnie stosowanymi narzędziami i urządzeniami technicznymi.
  3. nabywanie doświadczeń czynnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej.
 3. Szkoła realizuje programy opracowane przez nauczycieli, a zatwierdzone przez dyrektora szkoły:
  1. nauczania, w tym programy indywidualne uczniów integrowanych - zgodne z podstawą programową,
  2. program wychowawczy w oparciu o wartości wypracowane wspólnie z rodzicami,
  3. program profilaktyki – przygotowany przez radę pedagogiczną na podstawie analizy środowiska.
 4. Szkoła angażując nauczycieli i uczniów wypełnia swoje cele i zadania w procesie lekcyjnym i pozalekcyjnym – w ciągu całego pobytu dziecka w placówce, we współpracy z rodzicami, administracją samorządową i państwową, placówkami opieki specjalistycznej oraz instytucjami społeczno-kulturalnymi w środowisku lokalnym.