Do zadań i kompetencji rady pedagogicznej w szczególności należy:

 1. Kompetencje stanowiące:
  1. przygotowanie statutu szkoły lub jego zmian i przedstawienia do uchwalenia radzie szkoły (jeśli taka istnieje),
  2. planowanie i zatwierdzanie planu pracy szkoły, po zaopiniowaniu przez radę szkoły,
  3. opracowanie szczegółowych zasad systemu oceniania w szkole,
  4. okresowe i roczne analizowanie stanu nauczania i wychowania oraz zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów,
  5. określenie, w których przypadkach dyrektor szkoły może wystąpić do Pomorskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienia ucznia do innej szkoły,
  6. podejmowania uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły,
  7. organizowanie wewnętrznego samokształcenia,
  8. współdziałanie z rodzicami.
 2. Zatwierdzenie:
  1. wniosków wychowawców klas w sprawie przyznawania uczniom nagród, wyróżnień i kar,
  2. szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym.
 3. Opiniowanie:
  1. organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego planu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  2. projektu planu finansowego szkoły,
  3. wniosków dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród Kuratora, Prezydenta Miasta Gdańska i Ministra oraz innych ważnych wyróżnień,
  4. propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego i płatnych dodatkowo zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  5. kandydatury wicedyrektora wskazanej przez dyrektora,
  6. występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora,
  7. występowanie z wnioskiem do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej,
  8. występowanie z wnioskiem do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela.

Szczegółowy zakres zadań i kompetencji określa regulamin rady pedagogicznej – załącznik nr 1