Do kompetencji samorządu uczniowskiego należy w szczególności:

 1. reprezentowanie interesów społeczności uczniowskiej wobec dyrektora, rady pedagogicznej i rady rodziców,
 2. przedstawianie radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania się i zaspokajania własnych zainteresowań,
  4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 3. współdecydowanie o:
  1. formach i tematyce zajęć pozalekcyjnych,
  2. sprawach porządkowych – strój, obuwie, sposób spędzania czasu wolnego itp.,
  3. systemie nagradzania i karania uczniów,
 4. obrona ucznia, wobec którego została orzeczona kara,
 5. wnioskowanie o powołanie rady szkoły I kadencji.

Szczegółowy zakres działań, zadań oraz kompetencji określa regulamin samorządu uczniowskiego.

– załącznik nr 3

pliki do pobrania